• ARIAN is your reliable partner

Compare Listings

Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel a weboldalon

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésének célja az, hogy a Arian Ingatlaniroda a szolgáltatásairól a Felhasználót tájékoztassa (személyes, írásos vagy elektronikus úton). A Arian Ingatlaniroda kizárólag a következő célok elérésének érdekében kezeli a Felhasználó személyes adatait: a Arian Ingatlaniroda szolgáltatásai felé támasztott igények legtökéletesebb kielégítése; piackutatás, statisztikai elemzések készítése; a Arian Ingatlaniroda szolgáltatásainak ismertetése. A Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Arian Ingatlaniroda a fenti célok eléréséhez használja fel. A Arian Ingatlaniroda a személyes adatokat harmadik fél részére nem adja át.

A Arian Ingatlaniroda nem hoz létre felhasználói profilt, és nem tárolja a látogatók személyes adatait. A Arian Ingatlaniroda kezelése alatt álló weboldalon található űrlapok minden esetben csak olyan adatokat gyűjt be, pl. e-mail cím, amelyet a felhasználó konkrétan meghatározott cél elérése érdekében bocsájt rendelkezésünkre. Pl.: értesítés új ingatlanhirdetésekről. A felhasználóink minden esetben tájékoztatva vannak az általuk megadott adatok felhasználásáról és az adatok törlésének lehetőségéről.

A Felhasználó jogosult az adatai módosítására, változtatására, illetve törlésére, amennyiben a törvény nem korlátozza azt. Joga van tájékozódni Arian Ingatlaniroda által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A Felhasználó ezzel kapcsolatos kéréseit a Arian Ingatlanirodának terjesztheti elő az contact@arian.hu e-mail címen, telefonon vagy személyesen. A Arian Ingatlaniroda az adatmódosításra illetve –törlésre vonatkozó kérelmet legfeljebb 8 napon belül megteszi a szükséges lépéseket és végrehajtja az intézkedést. A Felhasználó a személyes adatok kezelésének megtiltása esetén néhány szolgáltatást nem, vagy csak korlátozott formában tud igénybe venni.

Elektronikus hírleveleket a Arian Ingatlaniroda csak azon Felhasználóinak küldi, akik ehhez előzetesen hozzájárultak. A Felhasználónak lehetősége van leiratkozni a hírlevélről, melyet a hírlevél alján található leiratkozás linkre kattintva tehet meg.

A Arian Ingatlaniroda megtesz minden biztonsági lépést annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok legmagasabb szintű védelme biztosítva legyen, illetve hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést.

A Weboldalon találhatóak olyan, nem Arian Ingatlaniroda által kezelt oldalakra irányító linkek, melyekre kattintva a Felhasználó elhagyja a Weboldalt. Ilyen esetben a Felhasználó adatainak kezelése azon oldal által történik. A Arian Ingatlaniroda nem felelős a más oldalak által gyűjtött adatok kezeléséért.

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2 § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldalon történő üzenetküldés, kapcsolatfelvétel, mint adatkezelések körében a következőket:
 2. a) az adatgyűjtés ténye,
 3. b) az érintettek köre,
 4. c) az adatgyűjtés célja,
 5. d) az adatkezelés időtartama,
 6. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 7. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 8. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
Név, e-mail cím, telefon. Kapcsolattartás, azonosítás. A szolgáltatás nyújtása, későbbi jogok és követelések érvényesítése, statisztikai készítése
Az üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása.
Az üzenetküldés kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő/ajánlatot/visszahívást kérő/érdeklődő valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart.
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. A https://arian.hu/ oldalakon megadott adatokról az adott iroda kap levelet, adatbázis regisztráció nem történik a beírt adatokkal és az e-mail-t megkapó személyeken kívül más nem fér a megadott adatokhoz.
 4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a 6720 Szeged, Somogyi utca 17. címen,
 • e-mail útján a contact@arian.hue-mail címen,
 • telefonon a +36 62 444 222 számon.
 1. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai: Tárhelypark Kft., https://tarhelypark.hu/
 2. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.
 3. Az adatkezelő adatai

adatkezelő: Arian Ingatlaniroda Kft.
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-75631/2014.
székhely: 6720 Szeged, Somogyi u. 17.
e-mail: contact@arian.hu
cégjegyzékszám: 06-09-013873
képviseli: Shams Alireza cégvezető
adószám: 14734601-2-06
adatvédelmi tisztviselők neve: Shams Alireza (a későbbiekben: Adatkezelő)
adatvédelmi tisztviselők elérhetősége: contact@arian.hu, tel: +36 (62) 444-222

Röviden

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

Bevezetés

A arian.hu weboldal (továbbiakban: a Weboldal) üzemeltetője a Arian Group Kft. (a továbbiakban: Arian Ingatlaniroda) A Arian Ingatlaniroda ezúton tájékoztatja a weboldal felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználó) arról, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatokat milyen elvek alapján kezeljük, gyakorlatban milyen esetekben használjuk fel, illetve az érintettek milyen módjai és lehetőségei vannak az adataik elérésére és törlésére. Amennyiben a Weboldal a Felhasználótól bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések szerint járunk el.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A Arian Ingatlaniroda kizárólag csak olyan személyes adatokat kezel, melyeket a Felhasználó által korábban űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott. A Felhasználó hozzájárul a személyes adatinak megadásával, hogy a Arian Ingatlaniroda kezelje, illetve nyilvántartja azokat. Az e-mail címének megadásával a Felhasználó engedélyezi, hogy részére a Arian Ingatlaniroda a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, tájékoztatókat küldjön.

A Arian Ingatlaniroda piackutatás és weboldal látogatottság mérésének céljából kezeli a Felhasználó által használt számítástechnikai eszköze, internetes böngészőprogramja és címe által automatikusan generálódó technikai adatokat. Ilyen adatok lehetnek: IP-cím, felhasználás időpontja, látogatott weboldalak, böngészőprogram, valamint cookie, ami a böngésző beazonosítását teszi lehetővé. Ezen adatok a statisztikai adatgyűjtést segítik, melyet Arian Ingatlaniroda csak azonosításra alkalmatlan formában használ fel. Ehhez a arian.hu felkeresésekor a Weboldal hozzájárulást kér a Felhasználótól.

A Arian Ingatlaniroda az adatkezelés során betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, úgy, mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv), az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá a GDPR AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉT (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletét. (Magyar szövegű rendelet letöltése)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettél (jelen esetben a weboldal-használókkal és az ügyfelekkel a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon, vagy az ügyfelek felé a telefonhívások alkalmával), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 7. g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak (azok valamennyi aldomainje) és adatkezelő egyéb adatkezelését szabályozza:  https://arian.hu/

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Értelmező fogalmak

 1. érintett/Felhasználó:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat:az érintettél kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;
 4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 6. adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 • Legal Declaration of Arian Group Ltd.

Copyright

All webpages of Arian group Ltd., Any pictorial and textual content contained therein, or their arrangement, are protected by copyright, and the marks and slogans on the website are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Any use or use in any form may only be made by Arian group Ltd. and it is possible to do so in writing.

Protection of Your Privacy

By viewing the web pages of Arian Group Ltd., you agree to the conditions stipulated by Arian Group Ltd. in this statement. Please do not open our web pages if you do not agree with the conditions set forth below.

All information, data, conditions, definitions and descriptions appearing in these web pages are strictly for information purposes and shall not constitute any legally binding contract conditions. The responsibility pertaining to their use shall be with the user. Arian Group Ltd., shall not be held liable for any documents or any information created or published by third parties that are linked to the web pages of Arian Group Ltd.

By supplying any document or material to Arian Group Ltd., you warrant that the materials supplied are suitable for publication and consent that Arian Group Ltd., may publish in part or completely and/or utilize the content free of charge. Moreover, you also undertake to assume responsibility for any third-party claims set forth against Arian Group Ltd. related to the materials and exempt Arian Group Ltd. from any liability. Arian Group Ltd. shall not be held liable for any damages pertaining to the use, availability or unavailability, functional flaws, deficiencies or errors of its web pages as well as any system failures, information transfer delays, viruses or line malfunctions.

The content of Arian Group Ltd.’s web pages is copyrighted material. It may not be transferred, duplicated, reproduced, distributed either in part or as a whole in any way and may not be printed or stored except for reasonable personal use without prior written consent by Arian Group Ltd.

Privacy Statement

By submitting personal information to Arian Group Ltd., you agree to the recording and management of such information by Arian Group Ltd. Arian Group Ltd., declares herewith that the personal information submitted via the Internet shall be handled with the same care as information submitted any other way.

Arian Group Ltd. also declares that during the processing of personal information submitted to them, the following pieces of information: any personal information, data, facts, information and offers related to your data, your possessions and wealth status and your business activities will be treated as confidential in compliance with (a) the stipulations of Act VI of 1998 on the enactment of the Agreement dated 28 January 1981 in Strasbourg, (b) those of Act LVIII of 1992 on the protection of privacy information and the public availability of data of general interest, and (c) those of Act CXII of 1996 on credit institutions and financial enterprises.

Arian Group Ltd handles all data, facts, information, and solutions to your account’s personality, data, financial situation, business, ownership, business relationships, accounts and balances held by customers as business secrets.
Arian Group Ltd handles all data sent to it through the Internet with the same protection as if it were otherwise available to them. The information, data and conditions appearing on Arian Group Ltd.’s web site is for information purposes only, for the sake of completeness and accuracy, Arian Group Ltd. is not responsible. The current conditions are contained in the General Business and Business Orders and Announcements published in the branch offices.
Arian Group Ltd is not responsible for any damages, losses or costs that may arise from the use, inability to use, malfunctioning, malfunctions, unauthorized alteration of the data by anyone or arising from the delay in sending information, computer viruses, line or system failure, or other similar reasons.

Disclaimer

Last updated: March 06, 2018

The information contained on https://arian.hu/ website (the “Service”) is for general information purposes only.

Arian Group Ltd. assumes no responsibility for errors or omissions in the contents on the Service.

In no event shall Arian Group Ltd. be liable for any special, direct, indirect, consequential, or incidental damages or any damages whatsoever, whether in an action of contract, negligence or other tort, arising out of or in connection with the use of the Service or the contents of the Service. Arian Group Ltd. reserves the right to make additions, deletions, or modification to the contents on the Service at any time without prior notice.

Arian Group Ltd. does not warrant that the website is free of viruses or other harmful components.

Ethical and Legal Declaration 

 • Ethical Declaration of Arian Group Ltd.

The most crucial factor in both our past and future accomplishments is our good business relationship with the clients. Our success has been made possible by the committed work of skilled, creative employees acting ethically, and this is also a token of our future success. To promote this objective, we decided to implement standard ethical rules. Our company applies the following ethical principles:

1.1 Basic moral requirements

1.1.1 Honesty and integrity
Our employees act honestly and honorably in their personal and business relationships, observing all applicable rules and moral principles. They fully respect human and community values.
Our employees take special care to keep their moral and professional integrity beyond question and the Company urges them to carry out their activities in this spirit.
Our Company has to keep accurate records in compliance with relevant legal regulations paying special attention to the protection of corporate wealth.

1.1.2 Professionalism
We strive to carry out our tasks at the highest possible professional quality and in compliance with rules and business ethics requirements. All our employees display creativity and individual initiative and also to take responsibility. We believe that the key to performing our tasks successfully is close cooperation at the workplace

1.2 Principles of professional operation

1.2.1 Professional credibility
In an endeavor to fully meet and exceed the expectations associated with our good business reputation, we constantly develop our professional knowledge and skills. Our products and services are sold by skilled and experienced employees who are required to pay particular attention to keeping our clients fully informed.

1.2.2 Conflict of interests
As prescribed by legal regulations, our employees avoid actual conflicts of interests relating to their positions, work and person as well as the appearance of such conflicts of interests. They refrain from all activities in conflict with the interests of the clients and make decisions without prejudice and bias. They reject gifts and unethical benefits and may not imply or express that they expect these.

1.2.3 Confidentiality
One of the prime requirements of the confidential relationship established with our clients is to strictly protect the business secrets and confidential information applying to them. We consistently keep bank and security secrets deriving from the performance of financial service activities.

1.3 Respect of clients, colleagues and competitors

1.3.1 Ethical operation
Recognizing that our operations are carried out in an economy based on competition and private ownership, we fully respect the interests of our competitors and their employees and disapprove all efforts aimed at unfair business influence. In the sale of our products and services, we fully respect the business interests of our clients.

1.3.2 Respect and fair treatment
In the relationships between our employees we only consider respect, civility and fair treatment acceptable. We condemn and refrain from all forms of negative discrimination and harassment. We acknowledge the importance of both work and private life and use every effort to help our employees create a healthy work-life balance.

We pay special attention to ensuring that modern operations, reflecting social responsibility are implemented within our domestic and foreign subsidiaries and take all necessary measures to this end.

Cookies Policy

Last updated: March 06, 2018

Arian Property (“us”, “we”, or “our”) uses cookies on the https://arian.hu/ website (the “Service”). By using the Service, you consent to the use of cookies.

Our Cookies Policy explains what cookies are, how we use cookies, how third-parties we may partner with may use cookies on the Service, your choices regarding cookies and further information about cookies.

What are cookies

Cookies are small pieces of text sent by your web browser by a website you visit. A cookie file is stored in your web browser and allows the Service or a third-party to recognize you and make your next visit easier and the Service more useful to you.

Cookies can be “persistent” or “session” cookies. Persistent cookies remain on your personal computer or mobile device when you go offline, while session cookies are deleted as soon as you close your web browser.

How Arian Property uses cookies

When you use and access the Service, we may place a number of cookies files in your web browser.

We use cookies for the following purposes:

To enable certain functions of the Service

We use both session and persistent cookies on the Service and we use different types of cookies to run the Service:

Essential cookies. We may use essential cookies to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts.

What are your choices regarding cookies

If you’d like to delete cookies or instruct your web browser to delete or refuse cookies, please visit the help pages of your web browser.

Please note, however, that if you delete cookies or refuse to accept them, you might not be able to use all of the features we offer, you may not be able to store your preferences, and some of our pages might not display properly.

For the Chrome web browser, please visit this page from Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050

For the Internet Explorer web browser, please visit this page from Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835

For the Firefox web browser, please visit this page from Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

For the Safari web browser, please visit this page from Apple: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

For any other web browser, please visit your web browser’s official web pages.

Where can you find more information about cookies?

You can learn more about cookies and the following third-party websites:

AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/

Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/

2011 CXII. Article 20 The data subject must be informed, in a clear, clear and detailed manner, of all the facts relating to his or her data management, in particular, the purpose and legal basis of the data processing, the data controller and the person entitled to process it, the duration of the data handling, data. The information should also include the rights and remedies available to the data subject in question.
4. If the personal information of the data subjects would be impossible or disproportionate, the information may also be disclosed by disclosing the following information:
(a) the fact of collecting data,
b) the circle of stakeholders,
(c) the purpose of the collection of data,
(d) the duration of the processing,
e) the person who is able to access the data,
(f) a description of the data management rights and remedies of the data subjects concerned, and
(g) where data protection registration is possible, the registration number of the data processing except as provided for in Article 68 (2).

Welcome to our homepage!
We hereby inform you of the rules to protect the security of your personal information.

Facts about handling data:
The website of Arian Group Kft. Handles the data obtained through its services in accordance with current Hungarian and European Union legislation. Data management is governed by Act CXII of 2011 on Information Self-determination and Freedom of Information. (1) (a) of the Act on the Rights of the Child (hereinafter: “Info.tv”) on the basis of the Voluntary Contribution of Users and the CVIII Act of 2001 on Certain Issues of Electronic Commerce Services and Information Society Services. law. You agree to use the website, the registration, or the voluntary assignment of the data in question for each data management.

Purpose and legal basis of data management:
Personal data can only be handled for a specific purpose, in order to exercise the right and to fulfill obligations. The purpose of data collection is to meet your needs and to provide adequate information about our services.

Data management duration:
The personal data we provide to you will be treated confidentially and licensed, and will not be disclosed to the third person without the prior knowledge of the data owner. Because of Info. TV. Article 14 (c) stipulates that you may apply to the data controller for the deletion or blocking of his or her personal data, except mandatory data so that personal data will only be stored and used up to that date.

The person entitled to process data:
The data are only accessible to employees of Arian Group Ltd. who use the information necessary to perform the services and to perform their duties to the appropriate extent.

Rights holders:
Our company is at your disposal for data owners. If you need information about our data stored on us, please contact us at info@arian.hu or call 62 / 444-222 on the phone.

Remedies:
If the data controller fails to comply with the correction, blocking or cancellation request concerned, within 30 days of receiving the request, he or she communicates, in writing or with the consent of the person concerned, electronically the factual and legal grounds for rejecting the request for rectification, blocking or cancellation. In case of refusal of an application for rectification, deletion or blocking, the data controller informs the person concerned of the court’s remedy and the possibility of appeal to the Authority (this is the law)

Website Responsibility:
The company contains information that complies with the legal regulations in force, but there may be mistakes, like any website. Therefore our company is not responsible. Arian group Kft. Reserves the right to change the Privacy Statement with prior notice.

Use cookies:
We use cookies on this website. A cookie is a small file that contains a set of characters that is placed on your computer when you search for a site. Cookies can store user settings and other information, remembering visitors’ custom settings.

For more information: Cookies law