Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A honlap meglátogatásakor egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie-t (továbbiakban: cookie vagy süti) helyez el a látogató számítógépén.

Kétféle süti van: Az elsődleges sütiket a meglátogatott honlap hozza létre. Míg a harmadik féltől származó sütiket más webhelyek hozzák létre (pl az oldalra beágyazott youtube iframe helyezi el.) A sütiket lehet céljaik szerint is tipizálni: 1. Munkamenet sütik: ezek a honlap megfelelő működéséhez szükségesek. Letilthatja őket, de ez esetben várhatóan nem fogja tudni megtekinteni a honlapot. 2. Analitikai sütik: a honlap használatával kapcsolatban gyűjt adatokat. 3. Marketing sütik: hirdetések testreszabása a cél. 4. Kényelmi sütik: A honlap használatát könnyítik meg az Ön számára. Ezek csak az érintett hozzájárulása esetén alkalmazhatók.

A sütik céljuk szerint is beírhatók:
1. Munkamenet sütik: ezek szükségesek a weboldal megfelelő működéséhez. Letilthatja őket, de ebben az esetben nem fogja tudni megtekinteni a webhelyet.
2. Analitikai sütik: Információkat gyűjtenek a Webhely Ön általi használatáról.
3. Marketingsütik: a hirdetések testreszabása a célnak megfelelően.
4. Kényelmi cookie-k: A weboldal használata egyszerű. Csak az érintett hozzájárulásával használhatók fel.

(Magyar szövegű rendelet: LETÖLTÉS)

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Szabályzat elején megadott adatkezelő szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén (zárható irattár, riasztó) illetve védett web-szerveren történik. Az elektronikus dokumentáció esetén a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett, és a személyes adatokról havi rendszerességgel biztonsági másolat készül. amellyel megakadályozzuk, hogy illetéktelen személyek férjenek hozzá ügyfeleink adataihoz. Az Adatkezelő megtesz minden adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, elveszéstől, illetőleg minden lehetséges fenyegetéstől. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumok fizikai védelméről.
Az oldal Üzemeltetője a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót.

Részletes információk az alábbi böngészők süti-beállításairól:
Króm
Firefox
internet böngésző
Microsoft Edge
Szafari

Sütikkel kapcsolatos technikai kérdése esetén vagy személyes adatainak kezelése kapcsán kérem forduljon a webmesterhez (hi@arian.hu). az ARIAN adatvédelmi tisztviselőjét.

Adatkezelő / Szolgáltató:
Arian Group Kft. (Székhely: 6720 Szeged, Somogyi utca 17, Adószám: 14734601-2-06, Cégjegyzékszám: 06-09-013873, telefonszám: +36 (20) 451-1111, e-mail: szia @ arian. hu, honlap: www.arian.hu). A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) alapján Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja.
 
1. Általános rendelkezések:
Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az adatkezelés során ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartására, valamint a évi CXII. törvény és egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlat szerint jár el. A Weboldal használatával és az Ön személyes adatait tartalmazó e-mail elküldésével hozzájárul személyes adatainak gyűjtéséhez, feldolgozásához, feldolgozásához és továbbításához olyan mértékben, amely ahhoz szükséges, hogy a szabályzatban foglaltaknak megfelelően az adatszolgáltatás célja megvalósuljon. kint lent. a weboldal meglátogatásával és használatával Ön elfogadja, hogy az minden érintettre nézve kötelező.  

2.Fogalmi meghatározások:      

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyazonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 • Adatkezelés: az adatkezelési műveletekkel kapcsolatos technikai feladatok ellátása, függetlenül a műveletek végrehajtásának módjától és eszközétől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (azaz az adatok átadása);
 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, például megjelentetés az interneten;
 • Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • Adatvédelmi incidens: személyes adatok jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

3. 3.Adatkezelési célja, jogalapja, adatok köre, határidő

Az Érintett személyes adatainak felhasználásához a személyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával – adott célhoz kötötten – egyebekben kifejezett előzetes, önkéntes, konkrét és teljes körű tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja. Adatkezelővel kötött megbízási szerződés aláírásával továbbá, ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot tájékoztatás kérése vagy szolgáltatás megrendelése céljából, vagy ezen utak valamelyikén szerződéskötési ajánlatot tesz, illetve megrendel, és ebből a célból személyes adatait megadja, azzal Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez (Infotv. 5. § (1) a) pont).

A személyes adatok kezelése alapulhat törvényi előíráson is (Infotv. 5. § (1) b) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze. Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi C XXVII. törvény. Adatkezelő az Érintettek személyes adatait nem adja át harmadik személyek részére, kivéve, ha ahhoz adott Érintett hozzájárult, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget kötelező jogszabályi rendelkezés, jogszabályon alapuló hatósági kötelezés írja elő.

Az adatkezelés célja a weboldalon történő szolgáltatás teljesítése, a szerződő felek közötti közvetítés, kommunikáció (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), kapcsolódó szerződések vagy egyéb dokumentumok elkészítése (6. cikk (1) bekezdés). ) b) pontja alapján, a Pmtv-ben előírt ügyfél-átvilágítás elvégzése (GDPR 6. § (1) bekezdés c) pont), az adatkezelő esetleges érvényesítése, az Ütv. 6. (1) bekezdése) . bek. c.).

A kezelt adatok köre: Személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, születési név, titulus, születési hely, idő, anyja neve, állampolgárság, személyi igazolvány száma és érvényessége, lakcímkártya száma), elérhetőség (telefonszám, e-mail cím, állandó lakóhely, tartózkodási hely), valamint az ügyfelek által önkéntesen megadott egyéb adatok az adott jogügylet jellegétől függően a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben.

Az adatkezelés időtartama: az Ön által megadott személyes adatokat Adatkezelő csak addig tárolja, ameddig az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges, amihez hozzájárulását adta (visszavonásig), illetve az adott szerződés teljesítéséig vagy hogy jogszabályi kötelezettségének eleget tegyen.

Adatkezelő felhívja szíves figyelmét ugyanakkor arra, hogy az Adatkezelő az Érintett által a szolgáltatás teljesítése során megadott adatokat a Pmtv. és Üttv. rendelkezései szerint köteles megőrizni (az elektronikus okiratot 10 évig, a papíralapú okiratot 5 évig, míg az ellenjegyzett okiratokat és kapcsolódó dokumentumokat 10 évig is köteles megőrizni). Az egyéb személyes adatokat (ügyfél-átvilágítás során tudomására jutott adatokat) az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 évig köteles megőrizni. Az ügylet meghiúsulása esetén a meghiúsulást követően, illetve általános érdeklődő esetén a megkeresését követően 2 év elteltével a személyes adatok törlésre kerülnek.

Különleges adatot az Adatkezelő nem kér és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl a rendszeréből. Amennyiben az adatvédelmi szabályzattal vagy személyes adatai felhasználásával kapcsolatban bármilyen kérdése (problémája) felmerülne (beleértve azon harmadik személyek kategóriáit is, akiknek személyes adatait továbbítottuk, amennyiben volt ilyen), vagy amennyiben szeretné, megtekintheti, hogy Adatkezelő milyen személyes adatokat tart Önről nyilván, esetleg úgy gondolja hogy az Önről nyilvántartott adatok javításra, helyesbítésre, módosításra, kiegészítésre szorulnak, vagy szeretné azokat töröltetni, illetve az adatkezelés jogszerűségét kifogásolni (vagy az adatkezelés korlátozását) kívánja, kérem küldjön egy emailt az Adatkezelő email címére adatvédelem tárgykörben, melyet rövid határidővel, de legfeljebb 30 napon belül megválaszolok (adatkezeléssel kapcsolatos jogok részletesen, lásd köv. pont).
 

4.Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

Információkéréshez szükséges végrehajtási jog:

1) Ön az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein írásban (e-mailben, postai úton vagy telefonon) tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől annak érdekében, hogy tájékozódjon: milyen személyes adatok alapján milyen jogalapon milyen célból adatkezelés, milyen forrásból mennyi ideig kezeli, kinek, mikor, milyen jogszabályok alapján biztosított az Adatkezelő a személyes adataihoz hozzáférést, illetve kinek továbbította személyes adatait.

2) Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti. Visszavonás joga (GDPR 7. cikke): Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzáférés joga (GDPR 15. cikke): Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokról másolatot kapjon és az adatkezelés lényeges körülményeiről tájékoztatást kapjon. Helyesbítés joga (GDPR 16. cikke): Ön kérheti az Adatkezelő által pontatlanul kezelt személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, valamint a hiányos személyes adatok kiegészítését. Ilyen esetben az Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát és ennek függvényében végzi el az adatok helyesbítését. Adathordozhatóság joga (GDPR 20. cikke): Ön jogosult hozzájárulása, vagy valamely szerződés alapján kezelt személyes adatairól másolatot kérni és azt más szervezetek számára továbbküldeni, vagy esetlegesen az Adatkezelőtől ezen adatainak továbbítását kérni. Tiltakozás joga (GDPR 21. cikke): Ön tiltakozhat személyes adatainak folyamatban lévő kezelése ellen és annak a továbbiakban történő megszüntetését kérheti, ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, vagy az adatkezelés közérdekű. Ilyen esetben az Adatkezelő megvizsgálja kérelmét és ennek függvényében szünteti meg az adatok további kezelését.

Törlés joga (GDPR 17. cikke): Ön kezdeményezheti személyes adatainak az Adatkezelő általi törlését, amennyiben:

 • az adatkezelés célja már nem áll fenn és továbbiakban nincs szükség az adott adatok kezelésére; 
 • Ön a visszavonás jogával élt az adott adatok tekintetében és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 • Ön a tiltakozás jogával élt az adott adatok tekintetében és az adatkezelésnek nincs más elsőbbséget élvező jogszerű oka,
 • adatainak kezelése jogellenes; 
 • adatait valamely jogszabály előírásának teljesítéséhez törölni szükséges.

Ilyen esetben az Adatkezelő megvizsgálja kérelmét, és amennyiben az adatok törlése lehetséges, nemcsak saját nyilvántartásaiban törli adatait, hanem kérését továbbítja azon személyek és szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte és amelyek ésszerű és elvárható módon számára elérhetők. Korlátozás joga (GDPR 18. cikke): Ön jogosult adatainak korlátozott kezelését kérni az Adatkezelőtől, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja az adott személyes adatok pontosságát, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben;
 • az érintett adatok kezelése jogellenes, vagy az adatkezelés célja már megszűnt, azonban Ön valamely okból ellenzi az adatok törlését;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége adataira, de Önnek valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek.

Ebben az esetben adatai zárolásra kerülnek, ezt követően az adatokkal bármilyen adatkezelési művelet (a tárolást kivéve) csak az Ön hozzájárulásával végezhető el. A korlátozás feloldható, ha az érintett adatok felhasználására jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy mások jogainak védelméhez, illetve uniós/tagállami közérdekből van szükség. A korlátozás feloldásáról Ön minden esetben tájékoztatást kap. Korlátozási kérését az Adatkezelő továbbítja azon személyek és szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte, és amelyek ésszerű és elvárható módon számára elérhetők.

5.Jogorvoslat

Az Érintett az hi@arian.hu email címen tiltakozhat a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, illetve jogosult a jogai érvényesítése érdekében bírósághoz fordulni vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Az ügyfelek személyes adatok megadása nélkül, ingyenesen látogathatják a www.arian.hu weboldalt. A weboldal automatikusan rögzíti a látogatókról az alábbi információkat: a látogató IP címe, a látogatás dátuma, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a weboldal elemzéséhez és a weboldal biztonságos működésének ellenőrzéséhez használja fel. A weboldal meglátogatásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy cookie-kat helyezzenek el számítógépén (vagy más hasonló eszközén), hogy segítsenek nekem működni és tájékoztatást nyújtani a felhasználói viselkedésről az oldalon. Ezeket az információkat webhelyem fejlesztésére használom. Az Érintett beállíthatja a böngészőt úgy, hogy értesítse Önt, ha valaki cookie-t kíván küldeni, és megadja, hogy szeretne-e cookie-t kapni.

 • Az Adatkezelő az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében minden kártérítési felelősséget kizár.
 • A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Adatkezelő tulajdona, szerzői jogi védelem alatt álló szellemi alkotása. Ezzel kapcsolatosan Adatkezelő minden jogot fenntart. Az Adatkezelő ezzel kapcsolatban minden jogot fenntart.
 • A weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül közvetlen jogi tanácsadásnak, azt az Adatkezelő csupán tájékoztató jelleggel helyezi el, felelősségét kizárja.
 • A weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Adatkezelő szintén kizárja
 • A weboldalon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt.
 • Az Adatkezelő a weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalmáért minden felelősséget kizár
 • Cég neve: Arian Group korlátolt felelősség társaság
 • A cég rövidített neve: Arian Group Kft. 
 • Cég Adószám: 14734601-2-06
 • Cégjegyzékszám: 06-09-013873
 • Cég székhelye: 6720 Szeged, Somogyi utca 17
 • Cég levelezési címe: 6720 Szeged, Somogyi utca 17
 • Cég telefonszáma: +36 (20) 451-1111, +36 (62) 444-222
 • Cég e-mail: hi@arian.hu
 • Cég honlap: www.arian.hu

Utolsó módosítás: 2022.01.10.

Hasonlítsa össze a listákat

Összehasonlítás
hu_HU